201 N.W. Main St Vidalia, GA 30474 (912)538-1116 (800)297-8902